بهینه‌سازی ازدیاد درون‌شیشه‌ای گل صد تومانی (‏Paeonia mascula Mill (L.)‎‏) ‏

ادریس مهدوی فکیجور؛ هدایت زکی زاده؛ ولی اله مظفریان؛ حسن رضادوست

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 153-164

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.252548.1401

چکیده
  این پژوهش در دو مرحله جهت بهینه­سازی تکثیر درون‌شیشه‌ای گل صدتومانی بومی ایران انجام شد. در مرحله اول اثر غلظت‌های مختلف بنزیل آمینوپیورین (BAP) (صفر، 5/0،  و 2 میلی‌گرم در لیتر)، نفتالن استیک اسید (NAA) (صفر، 1/0، 2/0 و 3/0 میلی‌گرم در لیتر) و جیبرلیک اسید (GA3) (صفر و 5/0 میلی­گرم در لیتر) روی جوانه­های انتهایی گل صد تومانی گونه mascula به‌منظور ...  بیشتر