نویسنده = ���������� �������������� ����������
بهینه‌سازی ازدیاد درون‌شیشه‌ای گل صد تومانی (‏Paeonia mascula Mill (L.)‎‏) ‏

دوره 51، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 153-164

10.22059/ijhs.2019.252548.1401

ادریس مهدوی فکیجور؛ هدایت زکی زاده؛ ولی اله مظفریان؛ حسن رضادوست