علوم گیاهان دارویی
بررسی کمی و کیفی اسانس کاکوتی ایرانی (Ziziphora persica Bunge) از شش رویشگاه مختلف

سعید سرابی؛ فاطمه سفیدکن

دوره 48، شماره 3 ، دی 1396، ، صفحه 613-621

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.248110.1366

چکیده
  گیاهZiziphora persica  یا کاکوتی ایرانی، یک گونۀ معطر یک‌ساله از تیرۀ نعناع‌سانان در ایران است که تأثیر ضدمیکروبی قوی دارد. در این تحقیق، سرشاخۀ گل‌دار این گیاه از شش رویشگاه مختلف گرد‌آوری شد. پس از تأیید نام علمی گیاهان در هرباریوم مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور (TARI)، در آغاز گیاهان در سایه و دمای محیط خشک شدند. آنگاه اسانس‌گیری ...  بیشتر