علوم گیاهان دارویی
ارزیابی اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و قارچ‌های مایکوریزا بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.)

ستار غلامی گنجه؛ امین صالحی؛ صادق شهراسبی؛ امیرمختار امیری نسب

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 325-335

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.243998.1335

چکیده
  یکی از ارکان کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی به­منظور تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه با هدف حذف یا کاهش قابل­ملاحظه در مصرف نهاده­های شیمیایی است،لذا در این راستا با هدف بررسی اثر قارچ مایکوریزا و ورمی­کمپوست بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون، آزمایشی مزرعه­ای به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی ...  بیشتر