اثر قارچ تریکودرما (‏Trichoderma harzianum‏) بر صفات فیزیولوژی و ویژگی‌های رویشی و زایشی ‏گل مریم (‏Polianthes tuberose L. cv. Double‏) در شرایط تنش خشکی

حمید رضا ذکاوتی؛ نرجس منصوری؛ سیده رقیه فاطمی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 1017-1026

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.270124.1560

چکیده
  به‌منظور مطالعه تأثیر سطوح مختلف قارچ تریکودرما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، گلدهی و بیوشیمیایی گیاه گل مریم در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه­های تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 ­انجام رسید. عامل اول تنش خشکی در سه سطح (100 (شاهد)، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) و عامل دوم ...  بیشتر