علوم میوه
اثر زمان محلول‌پاشی اوره بر عملکرد و کیفیت میوه درختان پرتقال تامسون‏ ناول

طاهره رئیسی؛ بیژن مرادی

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 349-359

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.249971.1377

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تعیین مناسبترین زمان محلول‌پاشی اوره جهت بهبود کمیت و کیفیت میوه (درصد تشکیل میوه، عملکرد، اندازه میوه، ضخامت پوست میوه، اسید قابل‏تیتراسیون و مواد جامد محلول) پرتقال ’‌تامسون‏ناول‘ (Citrus sinensis L. Osbeck.) طی دو سال اجرا شد. بدین منظور اوره با غلظت 5/0 درصد بر تاج درختان 20 ساله در سه زمان‏ جداگانه شامل دی، اسفند ...  بیشتر