علوم میوه
برآورد وراثت‌پذیری، همبستگی صفات عملکردی و ارزیابی میوه‌شناختی نتاج سیب

حمید کوه نشین لیلی؛ حسن حاج نجاری؛ داوود بخشی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 291-300

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.227424.1186

چکیده
  به‌منظور بررسی برخی از مهم­ترین ویژگی­های 560 نتاج بارور تنی و ناتنی سیب در سال‌های 1393 و 1394، پژوهشی روی درختان 7-6 ساله مستقر در باغ دورگ (هیبرید) واقع در ایستگاه تحقیقات مشکین‌آباد کرج صورت پذیرفت. این نتاج دورگ زودرس و متوسط رس در سال‌های 1385 و 1386 از بین 7000 دانهال به‌دست‌آمده از 44 ترکیب تلاقی (1384-1383)، بر پایۀ نشانگرهای ریخت‌شناختی ...  بیشتر