علوم گیاهان زینتی
تأثیر اسید سالیسیلیک و تیامین بر گلدهی و صفات ریخت‌‌شناختی گل شاخه بریدۀ مریم در دو نظام آبکشتی و کشت در خاک

مهرداد باباربیع؛ حسین زارعی؛ سیما بادلی؛ وحید ملازاده

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 231-241

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.227598.1185

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک (غلظت­های 50، 100، 150 و 200 میلی­گرم در لیتر) و تیامین (100 و 150 میلی­گرم در لیتر) در دو نظام آبکشتی یا هیدروپونیک (کوکوپیت + پرلیت) و کشت در خاک (کود دامی، ماسه، خاک‌برگ و خاک باغچه) بر رشد، نمو و گلدهی گل شاخه بریدۀ مریم در قالب طرح کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل و با سه تکرار در گلخانۀ تحقیقاتی ...  بیشتر