علوم گیاهان دارویی
ارزیابی تأثیر کودهای آلی و زیستی بر عملکرد مادۀ خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در منطقۀ فیروزکوه

پرنیا عاشقی؛ محمد تقی درزی؛ محمدرضا حاج سید هادی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 197-209

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.223494.1149

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کودهای آلی و زیستی (بیولوژیک) بر عملکرد مادۀ خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز، آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ کامل تصادفی انجام گرفت. عامل اول شامل سه سطح 0، 5 و 10 تن در هکتار ورمی کمپوست و عامل دوم شامل دو حالت تلقیح بذر و بدون تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین بود. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان ...  بیشتر