علوم گیاهان زینتی
باززایی، پرآوری و افزونش تجاری آنتوریوم آندرانوم رقم صورتی (Anthurium andraeanum cv Pink) به‌روش ریزازدیادی

میترا اعلایی؛ هاجر نریمانی؛ عباس بهاری؛ جعفر محمدی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 243-252

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.226968.1177

چکیده
  ارائۀ یک دستورکار افزونش انبوه درون شیشه‌ای برای توسعه و افزونش گل‌های زینتی ارزشمند همچون آنتوریوم یکی از مهم‌ترین فرایندها و هدف‌های اصلی در صنعت گل‌کاری است. در همین زمینه با هدف ارائۀ دستورکار تجاری افزونش انبوه درون شیشه‌ای آنتوریوم، تأثیر بنزیل آدنین (BA)1 و نفتالین استیک اسید (NAA)2 بر قابلیت باززایی و پرآوری آنتوریوم و قابلیت ...  بیشتر