علوم سبزی
بررسی تأثیر تغذیۀ برگی سیلیسیم بر شاخص‌های رشدی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه نعناع در شرایط تنش کادمیوم

مهری مهدوی؛ بهروز اسماعیل پور؛ حمیده فاطمی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 183-196

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.218536.1110

چکیده
  سیلسیم دومین عنصر فراوان در کره زمین است که وجود یا کاربرد آن تأثیر زیانبار فلزهای سنگین را بهبود می‌بخشد. به‌منظور بررسی تأثیر سیلسیم در افزایش تحمل به آلودگی کادمیوم در نعناع، آزمایشی در سال 94-1393 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار در گلخانۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمارهای این ...  بیشتر