تأثیر خودگشنی بر صفات کمی و کیفی گلایول رقم آمستردام

محمدحسین عظیمی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 729-740

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283704.1668

چکیده
  گلایل، یکی از مهمترین گل‌های شاخه‌بریده و معروف به ملکه گل‌های پیازی است. این تحقیق با هدف تولید ژنوتیپ‌های برتر گلایول از طریق خودگرده افشانی رقم آمستردام در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی در سال‌های 97-94 و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تفاوت ژنوتیپ‌ها در صفات مورد مطالعه (به استثناء وزن ...  بیشتر