مطالعه اثر پاکوتاه‌کنندگی ترینگزاپک‌اتیل بر آهار ‏Zinnia elegans ‘State fair mix’‎

محمد حسین شیخ محمدی؛ نعمت الله اعتمادی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 591-599

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.213861.1065

چکیده
  کاربرد تنظیم‌کننده‌ها در تولید گیاهان گلدانی با هدف کاهش رشد، بهبود شاخه‌زایی و افزایش تعداد گل روبه افزایش است. به منظور مطالعه­ی اثر سطوح و نحوه­ی کاربرد تنظیم‌کننده ترینگزاپک‌اتیل بر کنترل ارتفاع و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و گل‌دهی آهار پابلند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نشاهای ...  بیشتر