علوم سبزی
بررسی رشد، عملکرد، کارایی مصرف آب و میزان تبخیر تعرق برخی توده‌های هندوانه در شرایط تنش خشکی تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

فروزنده سلطانی صالح آبادی؛ معین شجری؛ حمیده نوری

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 351-363

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.207658.1020

چکیده
  این آزمایش به‌منظور ارزیابی مقاومت به تنش خشکی توده‌های هندوانۀ شریف‌آباد، اصفهان، ابوجهل و رقم کریمسون سوییت انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و به‌صورت کرت‌های خردشده دارای چهار رژیم آبیاری که 100درصد به‌عنوان شاهد، 75درصد، 50 درصد و 25 درصد آب قابل دسترس AW) =Available water) به‌عنوان شرایط تنش تقسیم‌بندی شدند، اجرا ...  بیشتر