آنالیز نیم دای‌آلل صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت میوه در لاین‌های گوجه‌فرنگی

سمیه نظامی؛ سید حسین نعمتی؛ حسین آروئی؛ محمد کافی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 1011-1025

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.296125.1759

چکیده
  یکی از مهم‌ترین روش‌ها در برنامه‌های اصلاحی سبزی‌ها، گزینش والدین و نتاج برتر با هدف بهبود ژنتیکی صفات کمی و کیفی می‌باشد. به منظور بررسی ژنتیکی صفات کمی و کیفی لاین‌های گوجه‌فرنگی، تلاقی‌های نیم-دای آلل بین هشت لاین با اسامی C.JPS3، S.2274، H.1370، K.2274، S.L.، C20، Primoga و A13012 انجام شد. هیبریدهای حاصل و والدین، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر