علوم گیاهان دارویی
اثر پیش‌تیمار بذر گاوزبان بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی نشا در شرایط تنش شوری

عبدالکریم سرشتی؛ پژمان مرادی؛ ابراهیم هادوی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 839-843

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.217960.1106

چکیده
  شوری، از تنش­های محیطی است که تاثیر منفی بر جوانه­زنی و استقرار گیاهان دارد؛ در نتیجه عملکرد کمی و کیفی را کاهش می­دهد. بدین­منظور، آزمایشی به­صورت شوری در چهار سطح (1، 3، 6 و 9 دسی­زیمنس بر متر) و پرایمینگ در شش سطح (بدون پرایمینگ، هیدروپرایمینگ، آسکوربیک­اسید 10 و 20 و هیومیک­اسید 100 و 200 میلی­لیتر در لیتر) در قالب آزمایش ...  بیشتر