بررسی تأثیر زئولیت، هیدروژل و ورمی‎کمپوست بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی گیاه دارویی همیشه‌بهار

حسین شکفته؛ مریم عرب نژاد خانوکی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 823-833

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.133962.849

چکیده
  با توجه به روند روبه رشد استفاده از مادة کانی زئولیت، اهمیت استفاده از بسپار (پلیمر)های سوپر جاذب در کشاورزی به­ویژه در مناطق خشک و نیمه­خشک و کاربرد ورمی‏کمپوست در تولید محصولات سالم، آزمایش گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل زئولیت در سه سطح (0، 3 و 6 درصد وزنی) به‌عنوان ...  بیشتر