علوم میوه
تأثیر محلول‌پاشی کلسیم و بُر روی برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ سیب رقم گلاب کهنز

شهرام آزادی بوگر؛ علی قرقانی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 811-822

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.133069.844

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی کلسیم و بُر بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ سیب رقم گلاب کهنز، آزمایشی در دو سال در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با ده تیمار و چهار تکرار  (درمجموع شامل چهل درخت) انجام گرفت. تیمارهای محلول‌پاشی شامل سه غلظت 5/0، 75/0، 1 درصد، کلرید کلسیم و همچنین سه غلظت یادشده در ترکیب با اسید بوریک 05/0 درصد، سه ترکیب ...  بیشتر