تاثیر تنوع محیطی بر عملکرد گل و اسانس ژنوتیپ‌های برتر گل محمدی (‏Rosa damascena‏) ‏‏(مطالعه موردی: استان کردستان)‏

بایزید یوسفی؛ ارسلان فداکار

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 779-788

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.307438.1827

چکیده
  ارزیابی سازگاری محیطی جزو مهم­ترین نیازهای ژنوتیپ­های گل محمدی(Rosa damascena) به عنوان یکی از گونه­های معطر و دارویی مهم کشور است. این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد گل و اسانس پنج ژنوتیپ­ برتر (KR2، IS3، IS4، IS8 و YZ2) به مدت پنج سال (۱۳9۰-139۴) تحت دو شرایط اقلیمی سرد نیمه‌خشک (سقز) و نیمه‌مرطوب (مریوان) در کردستان بصورت کرت­های خرد شده با سه ...  بیشتر