ارزیابی تأثیر رقم و منطقه بر عملکرد و ویژگی‌های ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی برخی رقم‌های زیتون (Olea europaea L.) در استان لرستان

یونس شیری؛ بهمن زاهدی؛ عبداله احتشام نیا

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 723-732

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.130326.829

چکیده
  با شناسایی دقیق صفات و ویژگی‌های درختان میوه می‌توان بهترین رقم‌ها را برای کاربردهای مورد نظر مشخص و گسترش داد. به همین منظور برخی ویژگی‌های میوۀ سه رقم زیتون ’کنسروالیا‘،’سویلانا‘و ’مانزانیا‘در مناطق خرم­آباد، کوهدشت و ویسیان بر پایۀ طرح بلوک کامل تصادفیبررسی شد. نتایج تجزیۀ واریانس مرکب داده‌ها نشان داد، ...  بیشتر