علوم میوه
تأثیر سطوح مختلف شوری در فراسنجه‌های فیزیولوژیکی برخی پایه‌های پیوندی گلابی

میترا میرعبدالباقی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 347-356

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.131959.840

چکیده
  به‌منظور تعیین تأثیر سطوح مختلف شوری (شاهد با هدایت الکتریکی 8/0، 6/1، 4/2، 2/3 و 4 دسی‌زیمنس بر متر) با استفاده از نمک کلرور سدیم روی فراسنجه (پارامتر)های فیزیولوژیکی و شاخص‌های رشد (طول و قطر) در سه رقم دره گزی، لوییزبون و ویلیام دوشس که روی پایه‌های گلابی بذری، OHF69 و Pyrodwarf پیوند شده بودند. پژوهشی در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به‌صورت ...  بیشتر