نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی کمی و کیفی اسانس نه جمعیت کشت‌شده Anthemis pseudocotula Boiss.

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 731-738

10.22059/ijhs.2017.123360.757

فاطمه کنشلو؛ فاطمه سفیدکن؛ هاشم کنشلو؛ محمدعلی علیزاده