تأثیر کاربرد برگی پلی‌آمین‌ها بر ویژگی‌های رشدی، عمر گل‌جایی و میزان تنظیم‌کننده‌های رشد درونی گل رز رقم دولس ویتا

مهدی حسینی فرهی؛ مسعود زاده باقری

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 717-729

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.120836.740

چکیده
   بهبود رشد و گلدهی با کاربرد پلی­آمین­ها در گیاهان مختلفی گزارش شده ­است. بنابراین در این پژوهش کاربرد برگی پلی­آمین­های برون­زاد بر ویژگی‌های کمی، عمر گل­جایی (Vase life)، میزان تنظیم‌کننده­های رشد درونی و پلی­آمین­های درونی گل رز بررسی شد. بدین منظور، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با ده تیمار، سه تکرار ...  بیشتر