نویسنده = ���������������� ������ ����������
تولید و ارزیابی مقدماتی پایههای دورگ رویشی سیب (Mallus domestica Borkh.)

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 329-335

10.22059/ijhs.2016.58534

داریوش آتشکار؛ محی الدین پیرخضری؛ امیر عباس تقی زاده