علوم گیاهان دارویی
بررسی تحمل و سازگاری به تنش خشکی در توده‌های گشنیز (Coriandrum sativum L.) بومی ایران

پیمان عینی زاده؛ حمید دهقانی؛ مصطفی خدادادی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 317-327

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58531

چکیده
  به منظور بررسی تحمل و سازگاری به تنش خشکی در پانزده تودۀ گشنیز (Coriandrum sativum L.) بومی ایران، سه آزمایش به‌طور جداگانه در شرایط کشتزار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در آزمایش‌های اول، دوم و سوم به ترتیب توده‌های گشنیز در معرض آبیاری معمولی، تنش یک‌باره و تنش تدریجی قرار گرفتند. در این تحقیق شمار هفده صفت پدیدشناختی ...  بیشتر