اثر ریزنمونه و برخی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر باززایی و مقدار وین‌کریستین پروانش ‏‏(‏Catharanthus roseus L.‎‏)‏

لیلا فرضایی؛ محمد سیاری

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 785-793

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.321405.1913

چکیده
  هدف این پژوهش بهینه‌سازی غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد و معرفی بهترین ریزنمونه مؤثر بر افزایش راندمان کالوس‌زایی و باززایی گیاه پروانش (Catharanthus roseus L.) و نیز شناسایی مرحله رشدی تولیدکننده بیشترین مقدار وین‌کریستین بود. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. عامل اول نوع ریزنمونه در هشت سطح و عامل دوم ...  بیشتر

علوم سبزی
اثر آسکوربات‌کلسیم بر سفتی بافت میوه، فعالیت آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره‌سلولی و کیفیت پس از برداشت گوجه‌فرنگی رقم ریو‌گرند

صدیقه زارع؛ محمد سیاری

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 669-679

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.220257.1126

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر نمک آسکوربات­کلسیم بر انبارمانی میوه گوجه‌فرنگی (برداشت­شده در مرحله شکست رنگی)، طی 40 روز، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور زمان انبارمانی در 4 سطح و تیمار آسکوربات­کلسیم، در 3 سطح (غلظت‌های صفر، 25/0 و 5/0 درصد) و 3 تکرار به اجرا درآمد. میوه‌ها به­مدت 10 دقیقه ...  بیشتر

بهبود تحمل به سرمای نشاهای گوجه‌فرنگی با پیش تیمار تنش خشکی

فردین قنبری؛ محمد سیاری

دوره 48، شماره 3 ، دی 1396، ، صفحه 669-679

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.204578.986

چکیده
  دمای پایین منجر به آسیب­های فیزیولوژیکی به یاخته­ در گیاهان حساس به سرمازدگی و از بین رفتن محصول در گیاهان مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری مانند گوجه‌فرنگی می­شود. در این تحقیق امکان افزایش تحمل تنش سرمایی در نشاهای گوجه‌فرنگی به‌وسیلۀ اعمال خشکی با 10 و 20 درصد پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) ارزیابی شد. آزمایش در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ...  بیشتر