بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های عناب (‏Ziziphus jujuba Mill.‎‏) کلکسیون مرکز تحقیقات و آموزش ‏کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی با استفاده از نشانگرهای ‏SSR‏ و ‏RAPD

سعید دقیقی؛ زهره علیزاده؛ هما حبیبی

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 203-214

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.271913.1564

چکیده
  عناب (Ziziphus jujuba Mill.) با کشت طولانی مدت در ایران، دارای ارزش و اهمیت دارویی و اقتصادی می‌باشد. اطلاع از تنوع ژنتیکی جهت مدیریت مؤثر و کارآمد منابع ژنتیکی، شناسایی گونه‌ها و روابط ژنتیکی بین آنها مفید خواهد بود. برای ارزیابی تنوع ژنتیکی 25 درخت عناب کلکسیون مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، از 16 آغازگر RAPD و ...  بیشتر