بررسی تنوع جمعیت‌های بومادران (‏Achillea biebersteinii Afan.‎‏ و ‏Achillea wilhelmsii C. Koch‏) استان آذربایجان‌غربی بر اساس صفات مورفولوژیکی، درصد و ترکیبات اسانس

کوثر طاهری بوکانی؛ رقیه نجف زاده

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 215-228

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.266156.1512

چکیده
  در پژوهش حاضر تنوع 10 جمعیت بومادران شامل گونه­های بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) و بومادران کوتاه ­دشتی (Achillea wilhelmsii C. Koch) رویشگاه­های استان آذربایجان­غربی شامل (ارومیه- نازلو، اشنویه- شهرک­صنعتی، نقده- محمد­شاه­سفلی، مهاباد- عیسی­کندی، میاندوآب- چالخاماز، سیمینه- خروجی­شهر، بوکان- علی­آباد، محمودآباد- حسین­آباد، ...  بیشتر