گزینش به‌کمک نشانگر ‏SNP‏ به‌منظور به‌نژادی صفت شیرینی میوه در طالبی

فاطمه رمضانی؛ حسین رامشینی؛ محمود لطفی؛ محمد مهدی مرتضویان؛ صفدر پورممبینی

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 165-176

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.268815.1534

چکیده
  این تحقیق باهدف به­نژادی صفت شیرینی میوه در طالبی رقم ساوه انجام شد. برای این منظور تلاقی بین رقم ساوه با رقم گالیا انجام شد و نسل F2 تشکیل شد. برای اندازه­گیری شیرینی میوه طالبی در نسل والدین و نسل F2 از دستگاه رفراکتومتر استفاده شد. در نسل F2 42 گیاه از 2100 گیاه انتخاب و ارزیابی شد. همچنین سه نشانگر SNP مرتبط با شیرینی میوه در جمعیت F2با ...  بیشتر