علوم میوه
ارزیابی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر بهبود رشد رویشی پاجوش‌های درخت خرمای رقم پیارم

عبدالامیر راهنما؛ عبدالحمید محبی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 129-133

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58218

چکیده
  واکنش درخت خرما به مصرف کودهای شیمیایی، به علت وجود عناصر غذایی در تنة بسیار کند است. این ویژگی، موجب بی‌تفاوتی بیشتر نخل‌کاران به تغذیة درخت خرما شده است. درحالی‌که، مصرف متوازن عناصر غذایی موجب بهبود رشد رویشی می‌شود. این تحقیق باهدف بررسی تأثیر مصرف کودهای دامی، شیمیایی و گوگرد آلی بر ویژگی‌های رویشی پاجوش­های نخل تجاری پیارم ...  بیشتر