بهینه‌سازی فاکتورهای کود نیتروژن و فاصله بوته روی ردیف در گیاه اسفناج رقم ‏Harrier‏ به‌روش ‏سطح پاسخ

فرناز گودرزی؛ مجتبی دلشاد؛ حامد منصوری؛ فروزنده سلطانی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 139-151

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283357.1663

چکیده
  در این پژوهش بهینه­سازی دو فاکتور موثر بر تولید سبزی برگی اسفناج، کود نیتروژن و فاصله بوته روی ردیف کاشت براساس اهداف چهار سناریوی اقتصادی، سلامت غذایی ، بازارپسندی و حد مطلوب تولید اسفناج رقم "Harrier" با کمک تکنیک آماری سطح پاسخ انجام گرفت. متغیرهای مستقل شامل فاصله بوته روی ردیف کاشت (7، 11 و 15 سانتی‌متر) و سطوح کود نیتروژنی (صفر، 200 ...  بیشتر