نگهداری بذر پده (Populus euphratica Oliv.) در شرایط فراسرد (Cryopreservation) و ارزیابی بذور فراسردی در آزمایشگاه و گلخانه

مریم جبلی؛ محبتعلی نادری شهاب؛ حمیدرضا فیضی؛ علی اشرف جعفری

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 313-322

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54627

چکیده
  پده (Populus euphratica Oliv.) گونۀ بومی مقاوم به گرما، سرما و شوری است و دامنۀ اکولوژیک گسترده‏ای دارد. ماندگاری بذر پده در شرایط متعارف بسیار ‌کوتاه است و امکان نگهداری آن در شرایط بانک ژن وجود ندارد. برای نگهداری بذر این گونه در شرایط عادی (‏°C22+) و فراسرد یا ازت مایع (°C196-) از سه تیمار PVS2، گلیسرول 30 درصد و آبگیری همراه با بذور شاهد استفاده ...  بیشتر