علوم گیاهان دارویی
مطالعه‌ صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم‌های مختلف گیاهی

پرویز رضوانی مقدم؛ محمد بهزاد امیری؛ محسن جهان

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 55-69

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58212

چکیده
  به­منظور مطالعه صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد تیمارهای تغذیه­ای و تراکم­های مختلف، آزمایشی در سال­های زراعی 92-1390 در دانشگاه فردوسی مشهد به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل 3 تراکم­ گیاهی (10، 5 و 3 بوته در مترمربع) و 5 ...  بیشتر