علوم میوه
تأثیر هرس تابستانه و محلول‌پاشی کلرید کلسیم بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ کیوی (Actinidia deliciosa cv.Hayward)

زینب محسنی؛ حسین صادقی؛ مجتبی محمودی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 71-79

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58213

چکیده
  هم‌اکنون یکی از راه‌های افزایش سفتی بافت میوه، مصرف کلسیم روی میوه‌های کیوی پیش از برداشت است. چگونگی برداشت، ترابری و نگهداری کیوی در ایران مناسب نیست و ضایعات حاصله در اثر کاربرد روش‌های سنتی و بی‌دقتی در امر برداشت تا عرضه به مصرف‌کننده بسیار زیاد است. لذا این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف هرس تابستانه و کلرید کلسیم ...  بیشتر