تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی‏‌های مورفولوژیکی و فیزیوشیمیایی سه رقم ریحان (Ocimum basilicum L.)

محمد مقدم؛ مرتضی علیرضایی نقندر؛ یحیی سلاح ورزی؛ مرتضی گلدانی

دوره 46، شماره 3 ، آبان 1394، ، صفحه 507-521

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.55870

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم اصلاح‌شدۀ ریحان در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 انجام شد. آزمایش گلدانی به‌صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه رقم تجاری ریحان Comin Hoja Larga)، Rubi،Genoes ) و سه سطح تنش خشکی (شاهد، تنش متوسط 75 درصد ...  بیشتر