بررسی اثر محلول‌پاشی پوترسین بر افزایش تحمل دانهال‌های گردوی ایرانی(Juglans regia L.) به تنش خشکی

پریسا پروین؛ مسعود خضری

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 99-109

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54129

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر محلول‏پاشی غلظت‏های مختلف پوترسین بر افزایش تحمل دانهال‏های گردوی ایرانی به تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کاملاً تصادفی با 9 تیمار و 20 تکرار در یک گلخانۀ کاملاً کنترل‌شده اجرا شد. تیمارها شامل پوترسین در غلظت‏های صفر، 5/0 و 1 میلی‏مولار و تنش خشکی در سه سطح شاهد (80‌درصد ظرفیت زراعی)، ...  بیشتر