تأثیر تنظیم‌کننده‏های رشد CPPU و GA3 بر کیفیت و کمّیت میوۀ انگور سلطانی (بی‏دانۀ سفید) چکیده

آزیتا بقال زاده کوچه باغی؛ فریبرز زارع نهندی؛ رحیم نقشی بند حسنی

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 259-268

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54621

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر CPPU و GA3 بر کیفیت و کمّیت میوۀ انگور سلطانی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در تاکستانی تجاری نزدیک شهرستان بناب به اجرا در‌آمد. در مرحلۀ میوه‏‏بندی محلول‏پاشی با استفاده از اسید جیبرلیک (صفر، 20 و 40 میلی‏گرم بر لیتر) و CPPU (صفر، 5/7 و 15 میلی‏گرم بر لیتر) صورت گرفت. نتایج نشان داد تیمارهای ...  بیشتر