تاثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشه‌کپ تحت تنش شوری

محمد عارف پوریان؛ غلامحسین داوری نژاد؛ یحیی سلاح ورزی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 441-447

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53495

چکیده
  ریزموجودات مفید (EM)، یکی از کود‏های زیستی تجاری شامل باکتری‏های فتوسنتزی، باکتری‏های اسید‏ لاکتیک، قارچ و اکتینومیست‏هاست. برای ارزیابی اثر ریزموجودات مفید (صفر و 1 درصد) و تنش شوری (0، 50، 100 و 150 میلی‏مولار) بر صفات مورفوفیزیولوژیک انار رقم شیشه‏کپ، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانۀ ...  بیشتر