تأثیر کاربرد کود زیستی، نیتروژن و آزوکمپوست بر عملکرد اسانس و اجزای اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

سعید یوسف‌زاده؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ فاطمه سفیدکن؛ مهدی غیاثی اسکویی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 601-611

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56908

چکیده
  به‏منظور ارزیابی تأثیر کود‏های بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر عملکرد اسانس و اجزای اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب بلوک‏‏های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1388‌ـ 1389 در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (منطقۀ 1) و در مزرعۀ تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی (منطقۀ 2) ...  بیشتر