کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیم

حسن صدرنیا؛ اسماعیل یامپی؛ محمد حسین آق خانی

دوره 46، شماره 3 ، آبان 1394، ، صفحه 487-495

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.55868

چکیده
  ترکیبات سالم مثل بی‏کربنات سدیم، بی‏کربنات پتاسیم، اسانس‏های گیاهی، بیوکنترلرها ازجمله انواع مخمر‏ها به‏ همراه تیمار‏های گرمایی جایگزین خوبی برای سموم شیمیایی مضر برای سلامت انسان و محیط زیست‌اند. در این بررسی میوه‏های دو رقم پرتقال محلی استان گلستان، شامل پرتقال یافا و سانگین خونی، پس از مایه‏زنی با سوسپانسیون کپک ...  بیشتر