کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی سابق کارشناس ارشد انشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ترکیبات سالم مثل بی‏کربنات سدیم، بی‏کربنات پتاسیم، اسانس‏های گیاهی، بیوکنترلرها ازجمله انواع مخمر‏ها به‏ همراه تیمار‏های گرمایی جایگزین خوبی برای سموم شیمیایی مضر برای سلامت انسان و محیط زیست‌اند. در این بررسی میوه‏های دو رقم پرتقال محلی استان گلستان، شامل پرتقال یافا و سانگین خونی، پس از مایه‏زنی با سوسپانسیون کپک سبز (پنی‏سیلیوم دیجیتاتوم)، با غلظت‌های مختلف بی‏کربنات سدیم (‌صفر، 500 و 1000 میلی‏‏گرم در لیتر) و غلظت 1500 میلی‌گرم در لیتر همراه با غوطه‌وری در آب داغ 53 درجۀ سانتی‌گراد تیمار شدند. میوه‌های تیمار‌شده سپس در دمای 8‏ درجۀ سانتی‏گراد و رطوبت نسبی 5±85 انبار شدند. صفاتی مثل درصد پوسیدگی، کاهش وزن، مواد جامد محلول، اسیدیته، نسبت قند به اسید و سفتی بافت در شش مرحله با فاصلۀ زمانی 14روز یک‏بار اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد رقم، تیمار کنترل و زمان بر میزان اسیدیته و مواد جامد محلول اثر معنا‏دار دارند. همچنین فاکتورهای تیمار کنترل و زمان بر مقدار کاهش وزن و درصد پوسیدگی اثر معنا‏دار داشتند. در هر دو رقم پرتقال یافا و خونی مناسب‌ترین نتایج در تیمار کنترل ترکیبی1500میلی‏گرم در لیتر بی‏کربنات ‏سدیم با غوطه‏وری در آب داغ 53 درجۀ سانتی‏گراد به‌مدت سه دقیقه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control of postharvest green mold using sodium bicarbonate in Jaffa andBlood orange varieties

نویسندگان [English]

 • hassan Sadrnia 1
 • Esmaeil Yampi 2
 • Mohammadhossein Aghkhani 3
1 Assistant ProfessorCollege of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Former M.Sc. Student College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
3 Associate Professor, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Among the healthy compounds such as sodium bicarbonate, potassium bicarbonate, vegetable oils, and biocontrol yeasts including heat treatments, as well as a good alternativeto chemical pesticides are considered hazardous. In this study, the effect of different levels of sodium bicarbonate treatment (0, 500 and 1000 mg/l and combination 1500 mg/l sodium bicarbonate with hot water 53 °C) were investigated onwound healing in oranges, c.vJaffa and Sanguinella of Golestan local, inoculated with a suspension of Penicilliumdigitatum.The treated fruits were stored at eight degrees Celsius and relative humidity 85±5%.Variables such as weight loss, firmness, TSS, acidity, maturity index, decay rate were measured once per two weeks in six steps. The ANOVA results showed that acidity value, maturity index,decay rate were significantly influenced by variety and storage duration. Also,the amounts of weight loss and decay rate were significantly affected by period of storage andconcentrations. In both variety of oranges,Jaffa and Sanguinella, the appropriate result was found in combination treatment, using 1500 mg/l sodium bicarbonate and hot water immersion at 53 °C for three minutes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decay
 • orange
 • penicilliumdigitatum
 • shelf-life
 • sodium bicarbonate
 1.  

  1. American Society of Agricultural Engineering (ASAE). (2008). Compression Test of Food Material of Convex Shape. ASAE standard S368.4 DEC2000 (R2008).American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, Michigan.
  2. Ben-Yehoshua, S.,Peretz,J.,Rodo, V.,Nafussi,B.,Yekutieli,O.,Weiseblum,A.&Regev,R.(2000). Postharvest application of hot water treatment in citrus fruit:Journal of the road from the laboratory to the packing-house.ActaHorticultureae, 518, 19-28.
  3. Eckert, J. W. (2001).Resistance of citrus fruit pathogens to Postharvestfungicides. Proceedings of the International Citrus Symposium.(pp.695-703). International Academic Publishers, Printing House of China Building Industry Press.
  4. Fotohighazvini, R. (2006). Citrus growing in Iran.Guilan University Press. (in Farsi)
  5. Hong, S. I., Lee, H.H. & Kim, D.(2007).Effects of hot watter treatment on the storage stability of Satsuma mandarin as a postharvest decay control. Journal of Postharvest Biology and Technology, 43, 271-279.
  6. Lo-Piero, A.R.,Puglisi, I., Rapisarda, P.&Petrone, G.(2005). Anthocyanins accumulation and related gene expression in red orange fruit induced by low temperature. Journal of Agricultural and Food Chemistry,53, 9083-9088.
  7. Loscalzo, R., Innooccari, T., Summa, C., Morelli, R. &Rapisarda, P.(2004). Effect of thermal treatment on antioxidant and antiradical activity of blood orange juice.Journal of Food Chemistry, 85, 41-47.
  8. Monforte, M.T., Travato, A. K.,Jrjavainen, S., Forestieri, A.M. & Galati E.M. (2004). Biological effect of heseridin, a citrus flavonoid hypolipidemic activity on experimental hyperrholesterolemia in rat. Journal of Farmaco, 50, 595-599.
  9. Palou, L.,Usall, J., Munoz, J.A.,Smilanick, J.L.&Vinas, I. (2002).Hot water sodium carbonate and sodium bicarnate for the control of postharvest green and blue molds of Clementine mandarins. Journal of Postharvest Biology and Technology,24:93-96.
  10. Hong, P., Hao, W., Luo, J., Chen, S., Hu, M. &Zhong, G. (2014). Combination of hot water, Bacillus amyloliquefaciens HF-01 and sodium bicarbonate treatments to control postharvest decay of mandarin fruit. Postharvest Biology and Technology, 88, 96-102.
  11. Piga A., D Aquino S.&Agabbio M. (2000). Influence of cold storage and self-life on quality of Salustiana.Journal of Orange Fruits, 55, 37-44.
  12. Plaza, P.,Sanbruno, A.,Usall, J.,Lamarca, N., Torres, R.,Pon, J.&Vinas, I. (2004). Integration of curing treatments with degreening to control the main postharvest diseases of Clementine mandarins. Journal of Postharvest Biology and Technlogy, 34, 29-37.
  13. Robards, K., Li, X., Antolovich, M.& Boy, S. (2003). Characterization of citrus by chromatographic analysis of flavonoids. Journal of the Science of Food and Agriculture, 75, 87-101.
  14. Shekari, A., Banihashemi, Z., Razavi, M.&Saborohmonfared, A. (2012). Control of post harvest green mold of oranges and tangerines by heat treatments, carbonate and bicarbonate salts. Iranian Journal of Plant Pathology, 48(2), 165-181. (in Farsi)
  15. Smilanick, J. L., Mansour, M. F., Gabler, F. M. &Sorenson. D. (2008). Control of citrus postharvest green mold and sour rot by potassium sorbate combined with heat and fungicides.Postharvest Biology and Technology, 47, 226-238.
  16. Teixido, N., Usall, J., Palou, L., Asensioo, A., Nunes, C. &Vinas, I. (2001). Improving control of green and blue molds of oranges by combining pantoeaagglomerans (CPA-2) and sodium bicarbonate. European Journal of Plant Pathology, 107(7), 685-694.
  17. Zeng, R.& Zhang,A. (2012). Postharvest quality and physiological responses of clove bud extract dip on ‘Newhall’ navel orange.ScientiaHorticulturae, 138, 253-258.

  18. Zhang, J. &Swingel, P. (2003). Control of green mold Florida citrus fruit using bicarbonate salts. In Proc. Fla. State Hort. Soc, 116, 475-478.