اثرات اسانس های گیاهی، نانو ذرات نقره و برخی ترکیبات شیمیایی بر ماندگاری گل بریدنی گلایول (Gladiolus grandiflora L.)

معظم حسن پور اصیل؛ حسین علی کریمی؛ صدیقه موسی تژاد

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 449-460

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53497

چکیده
  در این پژوهش با هدف بهبود ماندگاری گل و حفظ کیفیت ظاهری گل شاخه‌‌بریدنی گلایول رقم وایت (Gladiolus grandiflora cv. White) اثر اسانس‌های تیمول و آویشن شیراز در غلظت‌های 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر و نانو‌ذرات نقره در غلظت‌های 3 و 5 میلی‌گرم در لیتر، 8- هیدروکسی کوئینولین سولفات در غلظت‌های 300 و 400 میلی‌گرم در لیتر به همراه ساکارز 3درصد و تیمارهای آب‌مقطر، ...  بیشتر