تأثیر کاربرد برگی کائولین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه چهار رقم زیتون

لیلا برمه؛ نوراله معلمی؛ سیدمحمدحسن مرتضوی

دوره 44، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 161-168

https://doi.org/10.22059/ijhs.2013.35049

چکیده
  به منظور جلوگیری از چروکیدگی میوه زیتون و حفظ شادابی آنها، همچنین افزایش ماده خشک و محتوای روغن آنها اثرات ضدتعرقی کائولین در سه سطح (0، 5/2% و 5%) بر چهار رقم زیتون (میشن، کنسروالیا، کایلت و بلیدی) در یک دوره چهار ماهه با سه تکرار در اهواز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد کائولین اثر معنی­داری بر اندازه میوه، نسبت وزن تر گوشت به ...  بیشتر