ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی ، مورفولوژیکی و ژنتیکی تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های بومی زردآلو ایران

سرور محمدزاده؛ ناصر بوذری؛ وحید عبدوسی

دوره 44، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 179-191

https://doi.org/10.22059/ijhs.2013.35051

چکیده
  زردآلو (prunus armeniaca L.  ) از نظر اقتصادی یکی از مهمترین میوه های مناطق معتدله می باشد. ایران دارای تنوع خوبی از انواع درختان میوه بخصوص زردآلو می باشد. این آزمایش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 30 رقم و ژنوتیپ زردآلو ایرانی و 2 رقم خارجی به عنوان شاهد با استفاده از صفات مرفولوژیکی و مارکر RAPD انجام گرفت. در آزمایش اول روابط 21 صفت کمی و کیفی میوه ...  بیشتر