ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی ، مورفولوژیکی و ژنتیکی تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های بومی زردآلو ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران

2 استادیار، بخش باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

3 استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران

چکیده

زردآلو (prunus armeniaca L.  ) از نظر اقتصادی یکی از مهمترین میوه های مناطق معتدله می باشد. ایران دارای تنوع خوبی از انواع درختان میوه بخصوص زردآلو می باشد. این آزمایش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 30 رقم و ژنوتیپ زردآلو ایرانی و 2 رقم خارجی به عنوان شاهد با استفاده از صفات مرفولوژیکی و مارکر RAPD انجام گرفت. در آزمایش اول روابط 21 صفت کمی و کیفی میوه ، برگ ، درخت و گل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه همبستگی ساده وجود همبستگی های مثبت و منفی معنی داری بین برخی صفات را نشان داد. در آزمایش دوم نشانگر RAPD به کمک 35 آغازگر ده نوکلئوتیدی برای بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های مورد بررسی بکار رفت. نوارهای با وضوح بالا که دارای تکرار پذیری خوبی بودند برای محاسبات انتخاب شدند. ضریب کوفنتیکی بین ماتریس تشابه و دندروگرام در حد 79/0 = r بدست آمد که نشان دهنده همبستگی مناسب دندروگرام با ماتریس تشابه است . با توجه به نتایج بدست آمده ارقام و ژنوتیپ های مورد بررسی از تنوع بالایی برخوردار بودند. بعلاوه ، این آزمایش نشان داد که نشانگر RAPD برای گروه بندی ارقام زردآلو مناسب است. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که سطح چند شکلی بالا بین ارقام و ژنوتیپ های ایرانی زردآلو وجود دارد  که نشان می دهد ایران می تواند یکی از مراکز تنوع زردآلو در دنیا باشد. بعلاوه ، این آزمایش نشان داد که نشانگر RAPD برای گروه بندی ارقام زردآلو مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Pomological , Morphological and Genetic characteristics of some Cultivars and Genotypes of Iranian Apricots

نویسندگان [English]

  • Soroor MOHAMMADZADEH 1
  • Naser BOUZARI 2
  • Vahid ABDOOSI 3
1 Former Graduate Student College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Research Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Apricot ( Armeniaca vulgaris L.) is a popular and an economically profitable fruit of the temperate zone. Various apricot genotypes grow in different areas in Iran. The genetic diversity of 30 cultivars and genotypes of Iranian apricot and as well, of two foreign cultivars (as control) was studied through morphological attributes and RAPD markers. In a first experiment, 21 quantitative and qualitative characteristics regarding the fruits, leaves, trees as well as flowers were evaluated. Results of simple correlation analysis revealed the existence of significant, positive vs. negative correlations among some important traits. In a second experiment RAPD markers, through an application of  35 decamer primers, were used for genetic diversity analysis of the apricot cultivars. Bands of acceptable resolution and high repeatability were picked out to be used in calculations. A cophenetic coefficient of r=0.79 was found out between similarity matrices. Grouping of cultivars through cluster analysis was highly varied.  The study  demonstrated RAPD markers as a useful technique for studying the genetic diversity as regards apricot cultivars and genotypes. As a whole, the results indicated that there exists a high level of polymorphism  among cultivars and genotypes in Iranian apricot indicating that Iran could be one of the main origins of diversity of the apricot throughout  the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic diversity
  • Morphological characterstics
  • RAPD marker