نویسنده = زهرا کریمیان
اثر طول روز و اسید‌جیبرلیک بر برخی شاخص‌های مورفولوژی و بیوشیمیایی گل داوودی

دوره 51، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 979-993

10.22059/ijhs.2019.261853.1476

نسیم زرین؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ زهرا کریمیان


Assessment of user preferences of campus green space at Ferdowsi University of Mashhad-Iran

دوره 48، ویژه نامه، مهر 1396، صفحه 1-11

10.22059/ijhs.2017.63642

Zahra Karimian؛ Leila Samiei؛ Fatemeh Kazemi


مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد

دوره 45، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 461-473

10.22059/ijhs.2015.53499

زهرا کریمیان؛ علی تهرانی فر؛ محمد بنایان؛ مجید عزیزی؛ فاطمه کاظمی