تأثیر بالشتک‌های جاذب اتیلن در شرایط بسته‌بندی اتمسفر تغییریافته بر عمر قفسه‌ای میوه خرما رقم برحی

زهرا کرمی جمور؛ سیدمحمدحسن مرتضوی؛ احمد مستعان

دوره 43، شماره 2 ، مهر 1391، ، صفحه 231-241

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.25114

چکیده
  رقم برحی از مهمترین ارقام خرما به شمار می‌رود که میوه آن به علت برخورداری از تانن کم و گسی اندک، در مرحله خلال (خارک) به مصرف می‌رسد. میوه خرما در مرحله خارک به دلیل داشتن بافتی پرآب و فعالیت شدید تنفسی، فسادپذیر بوده و عمر نگهداری کوتاهی دارد. با توجه به عوامل محدود کننده عرضه و فروش، استفاده از روش‌های نوین بسته‌بندی می‌تواند در ...  بیشتر