علوم گیاهان دارویی
تأثیر محیط‌های کشت MS و B5 بر شاخص‌های رشدی به‌لیمو در شرایط درون شیشه‌ای

حسن نورافکن؛ فرشته انصاری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 249-252

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.213707.1063

چکیده
  انتخاب محیط کشت مناسب یکی از ضرورت­های موفقیت در کشت بافت به‌لیمو Lippia citriodora H.B.K. است. قطعه‌های گرۀ حاوی یک جوانۀ ‌جانبی به‌منظور ریز ازدیادی نوساقه‌ها در غلظت‌های مختلف محیط کشت MS و B5 با غلظت­های یک­چهارم، یک­دوم و کامل نمک­های عنصرهای ریز و مغذی (میکرو) و عنصرهای اصلی غذایی (ماکرو)، کشت شدند. همۀ محیط‌های کشت حاوی 1 گرم در ...  بیشتر