بررسی تنوع ژنتیکی نژادگان‌های به (Cydonia oblonga Mill.) استان اردبیل با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌شناختی، بیوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی

محمد آزاد دل؛ علیرضا قنبری

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 801-810

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.200261.937

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی 27 نژادگان (ژنوتیپ)­ بومی و کشت‌شده درخت به (Cydoniaoblonga Mill.) در شهرستان‌‌های کوثر و خلخال استان اردبیل صورت گرفت. برای این منظور، 20 صفت ریخت‌شناختی ‌(مورفولوژیکی) برگ، میوه و گل و سیزده صفت بیوشیمیایی میوه در سال 1394 و در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اندازه­گیری شد. نتایج بررسی صفات، شکل ...  بیشتر