اثر نوع ریز نمونه و ترکیبات مختلف هورمونی بر باززایی مستقیم گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

خدیجه جنگجو؛ عباس حسنی؛ بهمن حسینی؛ مراد جعفری؛ مرتضی علیزاده

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 391-399

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53489

چکیده
  بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) گیاهی علفی، چندساله و متعلق به تیرۀ نعناعیان (Lamiaceae) است که کاربرد‏ دارویی و خوراکی وسیعی دارد. پژوهش حاضر به‏منظور بررسی پتانسیل 5 نوع ریزنمونۀ مختلف (قطعات گره، مریستم انتهایی، هیپوکوتیل، کوتیلدون و قطعات برگ) درراستای باززایی مستقیم گیاه بادرنجبویه با استفاده از غلظت‏های مختلف هورمون 6- بنزیل‏آمینوپورین ...  بیشتر